MEDIATIONTRAJECT BIJ SCHEIDINGEN

MEDIATIONTRAJECT BIJ SCHEIDINGEN

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Een duidelijke structuur in wat er geregeld moet worden is noodzakelijk als je wilt dat de scheiding soepel verloopt. In dit traject werk ik met de volgende fasen:

  • De openingsfase: van uitleg naar overeenkomst
  • De scheidingsmelding: van willen scheiden naar gaan scheiden
  • Kinderen: van partners met kinderen naar ouders van kinderen
  • Financiële zaken regelen: van gezamenlijke bezittingen naar ieders eigen bezit
  • Juridische zaken: van huwelijksakte naar convenant
  • Rechtbank: van verzoek tot scheiding naar inschrijving burgerlijke stand
  • Evaluatie gemaakte afspraken

De openingsfase: van uitleg naar overeenkomst

Dit is de fase waar ik als mediator het langst aan het woord ben. In deze fase loop ik samen met jullie het mediationproces en de overeenkomst door.

Iedereen kan vragen stellen die belangrijk zijn voor het gehele mediationproces. De openingsfase sluiten we af met de ondertekening van de mediationovereenkomst.

De scheidingsmelding: van willen scheiden naar gaan scheiden

In de fase van de scheidingsmelding  spreken jullie daadwerkelijk naar elkaar uit wat maakt dat jullie willen gaan scheiden. Soms voelt het voor de ene partner als een donderslag bij heldere hemel als de andere partner zegt te willen scheiden. In deze fase wordt er ruimte gecreëerd om te ontdekken waarom jullie leven samen niet meer is of zal zijn. Vaak zijn er in het verleden al een paar signalen geweest waaruit blijkt dat jullie relatie een verandering nodig had. Hierover praten is vaak lastig omdat je de andere partner geen onnodig pijn wilt doen. Toch is in het belang van het scheidingsproces nodig om elkaar te spreken over deze signalen. Het zorgt ervoor dat acceptatie en aanvaarding van de scheiding bij jullie beiden tot stand komt. De te maken afspraken voor het ouderschapsplan en convenant worden hierdoor makkelijker te maken.

Kinderen: van partners met kinderen naar ouders van kinderen

In het geval er kinderen zijn betrokken bij jullie scheiding komt er bij het scheidingstraject een extra dimensie bij kijken. Kinderen scheiden met hun ouders mee. Hier zal ongeacht de leeftijd van de kinderen bij stil gestaan worden. Hoe en wanneer gaan jullie de scheiding aan de kinderen vertellen. Voor minderjarige kinderen dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden, bij jong-meerderjarige hoeft dat niet. Voor beide leeftijdscategorieën dient er een berekening gemaakt te worden over de bijdragen in de kosten van de kinderen. Indien nodig kan er, onder voorwaarden, kosteloos een kinderpsycholoog ingeschakeld worden om het scheidingstraject voor de ouders en kinderen te begeleiden. Het doel van deze fase is om te bereiken dat jullie de scheiding voor de kinderen goed geregeld hebben, de kinderen het gevoel hebben dat beide ouders er altijd voor hen zijn en dat de kinderen beide ouders lief mogen hebben.

Financiële zaken regelen: van gezamenlijke bezittingen naar ieders eigen bezit

In deze fase wordt er gekeken naar wat jullie gezamenlijke bezittingen zijn en hoe jullie deze willen verdelen. Wat willen jullie doen met de gezamenlijke woning of het huurcontract? Zijn er erfenissen ontvangen en besteedt aan gezamenlijke bezittingen? Zijn er schulden gemaakt? Hoe willen jullie het pensioen verdelen? Dit zijn vaak punten in de scheiding die bij één of beide partners onzekerheid voor de toekomst biedt. Als de scheidingsmelding goed is gedaan en de afspraken voor de kinderen netjes geregeld zijn dan kunnen jullie over de financiële afwikkeling van de scheiding praten. Door uit te spreken welke wensen en zorgen je voor de toekomst hebt kunnen er standvastige financiële afspraken gemaakt worden. De afspraken worden getoetst aan wat er juridisch en fiscaal wenselijk is.

Juridische zaken: van huwelijksakte naar convenant

In deze fase worden alle gemaakte afspraken rondom de scheiding helder op papier gezet.

Alle benodigde en opgevraagde documenten met betrekking tot de scheiding en de scheidende partijen dienen inmiddels aangeleverd te zijn aan de mediator.

Het ouderschapsplan en het convenant worden door de mediator in concept opgemaakt waarna deze gezamenlijk worden besproken. Desgewenst kun je deze documenten door een onafhankelijke derde laten toetsen.

Rechtbank: van verzoek tot scheiding naar inschrijving burgerlijke stand

Bij een huwelijk (met en zonder kinderen) of een geregistreerd partner met kinderen dient het gezamenlijke verzoek tot scheiding ingediend te worden bij de rechtbank. In het geval er minderjarige kinderen zijn dient het convenant vergezeld te worden van het ouderschapsplan. Het verzoek wordt ingediend via een scheidingsadvocaat. Na indiening verzoek wordt er een akte van berusting door de rechtbank afgegeven. Dit is een verklaring waarmee je aangeeft dat je je berust in en akkoord gaat met de scheiding. De akte van berusting dient door beide partijen getekend te worden en worden ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand. De datum van inschrijving in de burgerlijke stand is de officiële scheidingsdatum.

Evaluatie gemaakte afspraken

Partijen kunnen ervoor kiezen om na een bepaalde tijd de gemaakte afspraken te evalueren. Te denken valt aan de afspraken rondom de kinderen, omgang met gezamenlijke vrienden, familie etc.

Wat werkt goed, en wat kan beter.

Na het doorlopen van de echtscheiding zitten jullie niet te wachten op alsnog een vechtscheiding.

Een evaluatiegesprek kan dan verlichting bieden en jullie weer in gesprek brengen.

Samen op zoek naar de beste oplossing